Gestió del risc d'esllavissades

D'acord amb la terminologia de el projecte (veure glossari de termes), el risc associat a esllavissades de terra s'entén com la combinació de la probabilitat que es produeixi un esdeveniment i les seves conseqüències negatives. En altres paraules, el risc resulta de la combinació de l'amenaça, la vulnerabilitat i la capacitat de reacció davant d'una esllavissada.

La gestió d'aquest risc consisteix en l'enfocament i la pràctica sistemàtica de gestionar la incertesa del risc per minimitzar els danys i les pèrdues potencials associades. Aquest procés engloba l'anàlisi, avaluació i control de risc (Figura 1).

Figura 1. Marc per a la gestió de el risc d'esllavissades (Adaptat de Fell et al., 2008)

  • Anàlisi de perillositat: Consisteix en identificar els mecanismes desencadenants de les esllavissades de terra i en cuantificacar la seva corresponent ocurrència espacial i temporal (en termes de probabilitat) i la seva intensitat (Fell et al., 2005).
  • Anàlisi de conseqüències: Consisteix a identificar i quantificar els elements en risc (propietats, persones, actius mediambientals ...) i la seva vulnerabilitat (Fell et al., 2005).
  • Anàlisi de risc: Consisteix a fer ús de la informació disponible per estimar el risc per a individus o poblacions, propietats o medi ambient, associats a perills / amenaces existents (Corominas et al., 2015).
  • Estudi del risc: Consisteix a fer una recomanació sobre si els riscos existents són acceptables i les mesures de control dels riscos presents són adequades i, si no és així, si les mesures alternatives de control estan justificades o seran implementades (Corominas et al. , 2015).
  • ​​Evaluació del risc: Etapa en la qual els valors i el judici entren en el procés de decisió, explícitament o implícitament, mitjançant la consideració de la importància dels riscos estimats i de les seves conseqüències socials, ambientals i econòmiques, per tal d'identificar una gamma d'alternatives per a la gestió de el risc (Corominas et al., 2015).
  • Risc tolerable: Nivell de les pèrdues potencials que una societat o comunitat consideren acceptable, segons les seves condicions socials, econòmiques, polítiques, culturals, tècniques i ambientals existents (UNISDR 2009).
  • Mitigació de el risc: Mesures empreses per limitar l'impacte advers de, per exemple, perills naturals, degradació ambiental i perills tecnològics. Les mesures de mitigació abasten tècniques d'enginyeria i construccions resistents a les amenaces, a l'igual que millors polítiques ambientals i una major sensibilització pública (UNISDR 2009).
  • Control de el risc: Implementació i execució d'accions per controlar el risc, i la reavaluació periòdica d'efectivitat d'aquestes accions (Corominas et al., 2015).
  • Monitorització: Comparació de les condicions de l'esllavissada, com l'extensió d'àrea, velocitat de el moviment, topografia en superfície o humitat de terra en diferents períodes de temps per avaluar la seva l'activitat. El monitoratge d'esllavissades de terra comprèn una sèrie de tasques que incloent; (i) detecció: reconeixement de nous esllavissades de terra a partir d'imatges espacials o aèries, (ii) mapatge ràpid: processament d'imatges semiautomàtic ràpid per a detecció de canvis, (iii) caracterització ràpida: recuperació d'informació sobre mecanisme de falla, volum involucrat i longitud d'esgotament, (iv) monitoratge a llarg termini: processament de dades per recuperar patrons de deformació i sèries temporals (Bazin. S., 2012)