Contribució PyrMove en la gestió del risc d'esllavissades al Pirineu

PyrMove contribueix a la gestió del risc d'esllavissades al Pirineu mitjançant dues activitats principals:

1. Reducció del risc en zones concretes amb problemes actuals d'esllavissades

Incloent:

  • Caracterització i anàlisi de les esllavissades (Acció 4.1)

Es realitzaran estudis geològics / geotècnics dels llocs pilot incloent: (i) la recopilació d'informacions existents; (Ii) la caracterització geològica i geotècnica; (Iii) el monitoratge del desplaçament (sondejos inclinòmetres, DInSAR, GPS diferencial, reflectrometría GNSS-R) i del nivell de les aigües subterrànies i (iv) l'anàlisi de les condicions d'estabilitat mitjançant mètodes bàsics (equilibri límit i mètode de les llesques) i avançats (mètode d'elemnts finits i mètode del punt material).

  • Implementació de sistemes de vigilància i alerta (Acció 4.2)

S'implementaran sistemes remots que alertaran d'una possible acceleració del moviment mitjançant la interpretació de les dades de camp monitoritzades en temps real. Els sistemes de vigilància i alerta proporcionaran a les autoritats locals, actors regionals de protecció civil i altres parts interessades, eines per reconèixer l'ocurrència imminent de grans inestabilitats amb alt potencial nociu en persones, béns i activitats econòmiques.

  • Sensibilització d'autoritats i població en risc per esllavissades (Acció 3)

La informació tècnica de les accions 4 i 5 de el projecte es sintetitzarà per ser apropiada per part dels actors de la gestió de riscos i crisis i de la població. Com a resultat la població de les àrees d'estudi estarà menys exposada als riscos associats a esllavissades.

2. Millora de la capacitat d'anticipació i resposta dels actors del territori als riscos específics i a gestió de catàstrofes naturals

Incloent:

  • Desenvolupament d'eines de quantificació, previsió i gestió del risc (Acció 5)

Es desenvoluparà d'un simulador de crisi MORLEs. El software, associat a una base de dades georeferenciada, permetrà avaluar zones susceptibles de conèixer esllavissades de terra sota l'acció de pluges intenses com a factor desencadenant. El simulador de crisi MORLEs es validarà amb base a esdeveniments reals en llocs pilots i es podrà aplicar posteriorment a altres zones i/o a escenaris climàtics futurs. El simulador s'inclourà també a la caixa d'eines dels sistemes d'informació geogràfica dels diferents serveis geològics, els que procediran al seu manteniment després de la finalització de el projecte i seguiran simulant escenaris de crisi.