Objectius:

Els eixos prioritaris d'acció de el projecte inclouen:

 • Promoure l'adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos geològics.
 • Fomentar la inversió per abordar els riscos específics, garantia d'adaptació enfront a catàstrofes i desenvolupament de sistemes de gestió de catàstrofes.
 • Sensibilitzar autoritats i població a el risc d'esllavissades de terra de gran envergadura i MORLEs.
 • Millorar la capacitat d'anticipació i resposta dels actors del territori als riscos específics i a la gestió de catàstrofes naturals

Per al seu assoliment es defineix un pla de treball subdividit en accions tècniques i que presnten objectius específics:

Acció 1: Gestió de projecte

La gestió i seguiment de el projecte es durà a terme a dos nivells:

Projecte: dirigit per un comitè de direcció format pels responsables de cada acció, el secretari executiu (J. Moya, UPC) i el coordinador de el projecte (J. Vaunat, UPC).

Acció: coordinada pel responsable de l'acció. El responsable podrà formar un comitè de seguiment de l'acció constituït per representants dels socis i d'autoritats externes involucrades en l'estudi dels llocs  pilots inclosos en el projecte.

A cada nivell, el responsable s'encarrega de la coordinació i de la gestió administrativa i financera efectiva i d'acord amb el que compromès amb les autoritats de el Programa. En particular, s'encarrega de la comunicació interna, de l'intercanvi d'informació, del control financer i de control de qualitat i de temps d'activitats i de lliurables. Adicionalment, el comitè de direcció i, en la seva representació, el coordinador d'el projecte té la responsabilitat de donar a l'autoritat de gestió del Programa una visió clara i precisa de el progrés de el projecte.

Al llarg de el projecte aquests responsables s'encarregaran d'elaborar:

 • Informes interns d'avanç de el projecte.
 • Guies de gestió administrativa i financera.
 • Informes individuals d'execució i declaracions de despeses individuals.
 • Informes globals d'execució i declaracions financeres de el projecte.

Acció 2: Activitats de comunicació

Les activitats de comunicació del projecte tenen com a objectius específics:

1. Sensibilitzar autoritats i població a el risc d'esllavissades de terra de gran envergadura.

2. Proposar mètodes de previsió i gestió de el risc.

3. Reduir el risc en zones concretes amb problemes actuals d'esllavissades.

Per això el projecte pretén:

 • Difondre activitats i resultats del projecte mitjançant mitjans de comunicació regionals (notes de premsa i càpsules TV) i tallers específics.
 • Realitzar activitats formatives en escoles secundàries i instituts o a través de xarxes formatives.
 • Organitzar 1 seminari transfronterer i 1 curs tècnic de transferència de coneixement.
 • Publicar 1 monografia sobre MORLEs històrics.
 • Presentar resultats de el projecte en congressos nacionals i internacionals.
 • Organitzar reunions tècniques periòdiques entre tots els actors tècnics i les autoritats locals en els llocs d'estudi de el projecte.

Acció 3: Transferència de resultats a el territori

L'acció 3 inclou activitats de transferència dels resultats de les accions tècniques 4 i 5 als diferents actors del territori. La definició d'aquesta acció es deu a el reconeixement de la importància crucial que recobra la transferència de resultats des de l'esfera tècnica cap a la no tècnica a l'hora de planificar la previsió i gestió efectiva de el risc.

L'acció s'estructura al voltant de diverses qüestions, freqüentment identificats com a centrals en la definició, planificació i gestió de el risc i crisi:

1. Sensibilitzar els usuaris finals als aspectes específics de l'perill estudiat.

2. Reconèixer la importància de l'context natural, social i econòmic per a la definició dels nivells de risc.

3. Transferir la informació tècnica en un format accessible a l'usuari.

4. Avaluar l'efecte de la pèrdua d'informació en situacions de crisi.

5. Identificar conflictes d'interès i punt de bloqueig en les mesures de reducció de el risc.

6. Distingir i prioritzar les actuacions per realitzar en funció de el nivell d'urgència.

El tractament d'aquests aspectes requereix uneix comunicació permanent entre tots els socis i els usuaris finals de el projecte (autoritats regionals i locals, gestors del territori, gestors de riscos, organismes de protecció civil, població, i la conseqüent assignació de recursos específicament dedicats a aquesta tasca). Addicionalment, es pretén reforçar el caràcter transfronterer d'aquest tipus d'accions mitjançant la posada en comú de les problemàtiques i solucions que s'aportaran en els diferents llocs estudiats a Andorra, Espanya i França, amb la finalitat de proposar metodologies de transferència a el territori POCTEFA més general.

En conseqüència:

La informació tècnica de les accions 4 i 5 es sintetitzarà per ser apropiada per part dels actors de la gestió de riscos i crisis i de la població. Aquesta transferència participarà en la comprensió i acceptació de el risc. 

Acció 4: Previsió i gestió d'esllavissades grans afectant infraestructures

L'acció 4 és una acció de contingut tècnic que es centra en la previsió i gestió d'esllavissades amb conseqüències importants en el territori, afectant poblacions i infraestructures. Aquestes amenaces es caracteritzen per moviments de terra (esllavissades i esfondraments), generalment de magnitud limitada, però involucrant volums que abasten vessants completes sobre les quals es troben poblacions, interessos turístics, carreteres o altres obres lineals (conducte d'aigua, línies elèctriques), etc. Per les seves característiques, és difícil controlar aquestes amenaces i les actuacions es centren en reduir les conseqüències mitjançant la previsió de com poden evolucionar els moviments en el temps i en l'espai. De manera general, l'estudi d'aquests esllavissaments involucra recursos importants d'adquisició i monitorització de dades (geològics, topogràfics i geotècnics) així com la posada en comú de dades i informacions d'origen divers (dades de camp, imatges satèl·lits...). A l'hora de planificar i gestionar els riscos associats a aquestes amenaces, es requereix caracteritzar físicament els fenòmens mitjançant la recol·lecció de dades històriques, in-situ i el monitoratge de camp.

Els objectius principals d'aquesta acció engloben:

1. Estudiar el risc associats a tres esllavissades de grans dimensions ubicats a Andorra (lloc de Canillo) i França (llocs de Vielha, Hautes Pyrénées, i Gourette, Pirineus Atlàntics) a través de la seva caracterització.

Aquesta activitat permetrà realitzar estudis geològics / geotècnics dels llocs pilot incloent:

 • El recull d'informacions existents.
 • La caracterització geològica i geotècnica.
 • El monitoreig de desplaçament (sondejos inclinòmetres, DInSAR, GPS diferencial, reflectrometría GNSS-R) i de el nivell de les aigües subterrànies.

2. L'anàlisi de les condicions d'estabilitat mitjançant mètodes bàsics i avançats. 3. Aportar solucions per reduir el risc mitjançant la posada a punt de sistemes de vigilància i alerta, per tal d'afavorir la prevenció davant els fenòmens considerats.

Aquesta activitat consisteix a desenvolupar sistemes que justifiquin llindars de comportament (desplaçament, velocitat o acceleració) crítics per a les masses en moviment. Les variables monitoritzades poden relacionar-se directament amb el moviment o dependre de criteris hidrometeorològics. Aquests llindars podran valorar per a la realització d'escenaris de prevenció o de crisi destinats a les organitzacions de protecció civil per a la definició de sistemes operatius de l'tipus EWS (sistema d'alerta primerenca).

Acció 5: Previsió i gestió de crisi amb esllavissades múltiples durant episodis de pluja (MORLEs)

La gestió de crisi MORLEs es veu altament condicionada pel caràcter múltiple dels esdeveniments i la seva simultaneïtat amb el risc d'inundacions. Els danys extensos sobre persones, béns, infraestructures i activitats plantegen més la qüestió de la resiliència postcrisi del territori. En aquest context, la reducció de el risc MORLEs es basa essencialment en la predicció temporal d'esdeveniments múltiples i la simulació d'escenari de crisi. Això requereix establir correlacions entre les característiques de les precipitacions i la producció de MORLEs en zones amb diferents contextos geològics i hidrogràfics.

Aquesta acció té com a objectiu:

1. Analitzar els factors geològics i hidrogràfics condicionants de MORLEs, amb particular interès en estimar els llindars de pluja desencadenants d'aquests lliscaments.

2. Dotar el territori amb eines transfrontereres per anticipar i gestionar riscos associats a MORLEs.

El projecte desenvoluparà un software (simulador numèric) associat a una base de dades georeferenciada que permet avaluar zones susceptibles de conèixer esllavissades de terra tipus MORLEs sota l'acció d'un factor desencadenant amb certes característiques (p. ex. precipitacions amb períodes de retorn de 10 , 50 o 100 anys). 

3. Reduir el risc en zones concretes amb problemes actuals d'esllavissades de terra.

Es definiran escenaris de crisi MORLEs utilitzant escenaris de pluges llindar en funció de les projeccions de canvi climàtic (segons el projecte CLIM'PY) per als diferents llocs pilot del territori POCTEFA. La simulació d'escenaris MORLEs per a cada lloc pilot proporcionarà a les autoritats locals, els actors regionals de protecció civil i altres parts interessades, la informació necessària per avaluar el risc potencial de MORLEs i preparar la gestió de les crisis esperades.